Misato Takahashi

Director, DLT Dev Div., Merpay (Mercari Group)Share

Misato Takahashi